Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Folkhälsa

Folkhälsoarbetet är en viktig del i kommunens arbete för en långsiktig hållbar utveckling och i Trosa ska all kommunal verksamhet genomsyras av ett folkhälsoperspektiv. Folkhälsa har en naturlig koppling till de flesta av kommunens kärnverksamheter.

Folkhälsa handlar i stort om att skapa goda förutsättningar för invånarna att kunna utveckla och bibehålla en god hälsa. Detta görs bland annat genom:

  • att skapa naturliga mötesplatser, goda förutsättningar för kultur- & fritidsaktiviteter och närhet till naturområden.
  • miljö- och hälsoskydd.
  • miljöövervakning som tex vatten- och luftkvalitet.
  • utveckling av bebyggelse, gång- och cykelvägar mm.
  • att skapa trygga miljöer och god trafiksäkerhet.
  • planering av hur skola, förskola och äldreomsorg bedrivs.
  • att erbjuda särskilt stöd vid behov.
  • att inbjuda till dialog och delaktighet.

Kommunstyrelsen ansvarar för övergripande uppföljning och utveckling av folkhälsan i kommunen.

Folkhälsa på nationell nivå

Det finns dock mycket som kommunerna inte kan styra över när det gäller folkhälsan. Regering och riksdag fattar till exempel många avgörande beslut som direkt påverkar människors förutsättningar att tillgodose olika behov. Det nationella målet för folkhälsopolitiken är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation. Regeringen fattade 2018 beslut om åtta målområden för folkhälsan. Du kan läsa mer om dem på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Kommunens riktlinjer för folkhälsoarbete

Kommunfullmäktige antog i oktober 2020 Riktlinjer för Trosa kommuns folkhälsoarbete (PDF-fil).

Riktlinjerna är ett övergripande styrdokument för Trosa kommuns verksamheter. Det ger också information till omvärlden om hur Trosa kommun hanterar och ser på folkhälsofrågorna. Folkhälsoarbetet är en central del i kommunens arbete för en hållbar samhällsutveckling.