Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Fastlagd kurs för Trosa kommun

(Antaget av indelningsdelegerade Trosa 1991 08 21, § 71, dnr 1991-00085).

 1. Kommunens verksamheter och utbud skall styras av:
  • Medborgarnas behov och önskemål
  • Valfrihet
  • Flexibilitet
  • Kvalitet och god service
  • Enkelhet och kostnadseffektivitet
  • Samarbete mellan servicegivare och nyttjare
 2. Kommunens verksamhet skall präglas av ett helhetsperspektiv och bygga på samordning / samverkan mellan resurser inom och utom kommunen. Kommunen ska uppmuntra samarbete, okonventionella och alternativa lösningar.
 3. Kommunens medborgares intressen och behov skall alltid sättas i centrum av såväl förtroendevalda som anställda. Arbetssättet skall präglas av god tillgänglighet och hög kompetens.
 4. Rollfördelningen mellan förtroendevalda och anställda skall vara tydlig. Ansvar och beslut skall vara på rätt nivå – långt driven delegation skall tillämpas.
 5. Verksamheten ska bedrivas inom befintlig ekonomisk ram. Resurserna ska tillvaratas på bästa sätt.
 6. Kommunen skall växa i sådan takt att dess speciella karaktär och idyll bibehålles. Varje orts särprägel skall tillvaratas.
 7. Kommunen skall arbeta för att fler bostäder och fler arbetstillfällen skapas.
 8. Miljöhänsyn skall genomsyra den kommunala verksamheten vid planering och beslutsfattande.
 9. Kommunen skall verka för utökad kollektivtrafik såväl lokalt som regionalt.
 10. Kommunen skall verka för ett ökat samarbete med föreningslivet och andra ideella organisationer.
 11. För att skapa en levande kommun och god utveckling skall initiativ från enskilda och organisationer uppmuntras.
 12. Kommunens fastigheter och anläggningar skall underhållas så att minst nuvarande standard bibehålles.