Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Attefall

Om du har ett en- eller tvåbostadshus finns vissa undantag från kravet på bygglov. Det gäller till exempel attefallstillbyggnad, fristående attefallshus, och takkupor. För att en bygglovsbefriad åtgärd ska få utföras måste det finnas ett enbostadshus eller tvåbostadshus som är färdigställt och där ett slutbesked för bostadshuset utfärdats.

Tänk på: Om byggnaden eller bebyggelseområdet är särskilt värdefullt, såsom i Trosa innerstad, krävs det alltid bygglov. Läs mer om Trosa stads särskilda krav.

Grannes medgivande

Bygglovsbefriade åtgärder som byggs närmare granne än 4,5 meter måste du ha berörd grannes medgivande för att få utföra. Medgivandet måste vara skriftligt. Byggnation närmare kommunal mark, gata eller park krävs det alltid bygglov för.

Anmälan

Åtgärderna kräver att en anmälan med tillhörande ritningar lämnas in till byggenheten för granskning och att ett startbesked utfärdats innan byggnation får påbörjas. Slutbesked krävs alltid innan åtgärden tas i bruk. För vissa åtgärder kan du även behöva anlita en kontrollansvarig. Läs mer på sidan Kontrollansvarig och kontrollplan.Öppnas i nytt fönster

Ritningar

I de flesta fall behöver du bifoga ritningar till din anmälan. Krav för ritningar är:

 • att de ska vara på vitt (orutat) papper
 • fastighetsbeteckning, datum och skala ska stå på ritningen
 • planer, fasader, sektioner ska vara i skala 1:100 och situationsplan skala 1:400

Mer information

På Boverkets hemsida Bygglovsbefriade åtgärder för en- och tvåbostadshusÖppnas i nytt fönster finns mer information.

 • Attefallstillbyggnad
  • Får byggas på befintligt en- eller tvåbostadshus
  • Den får vara högst 15 kvm bruttoarea
  • Huset får inte ha byggts till med en attefallstillbyggnad tidigare
  • Tillbyggnaden ska placeras minst 4,5 meter från gräns
  • Tillbyggnaden får inte vara högre än bostadshusets taknockshöjd
  • Anmälan och startbesked krävs
 • Takkupor
  • Får byggas på befintligt en- eller tvåbostadshus
  • Efter uppförande får det vara högst två takkupor på huset
  • Takkuporna får högst uppta halva takfallet på bostadshuset.
  • Anmälan och startbesked krävs
 • Inreda ytterligare en bostad
  • Möjligt att göra i befintligt enbostadshus
  • Anmälan och startbesked krävs
 • Attefallshus/ komplementbyggnad/ komplementbostadshus
  • Får byggas i omedelbar närhet till en- eller tvåbostadshus
  • Får vara max 30 kvm byggnadsarea
  • Det ska finnas ett befintligt en- eller tvåbostadshus på tomten
  • Ska vara en komplementbyggnad eller komplementbostadshus
  • Nockhöjd får vara högst 4 meter räknat från marken

Bygglovsenheten

Telefonnummer
0156-523 83

Öppettider

Telefontid: Mån, Tis, Tors, Fre kl 10-12. Tel: 0156-52383. Onsdagar är kundtjänsten stängd.
Besökstid: Vardagar kl 13.00–16.00. Förboka gärna ditt besök.