Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Vad får man bygga utan bygglov på en- och tvåbostadstomter

Fyra åtgärder som i normalfallet kan genomföras utan krav på bygglov men kräver en skriftlig anmälan till kommunen. Du kan även gör anmälan via vår e-tjänst.

För en- och tvåbostadshus:

1. Uppförande av en komplementbyggnad, (Attefallshus) på 30 kvm byggnadsarea med högst 4 meters nockhöjd (9 kap. 4a §)

 • ytan kan fördelas på flera byggnader men får tillsammans vara max 30 kvm
 • i omedelbar närhet av huvudbyggnaden (samma formulering som för “friggebodar”)
 • får inte stå närmare fastighetsgräns än 4,5 meter utan grannes medgivande
 • får byggas för permanent boende och kallas då komplementbostadshus
 • ska anmälas till kommunen, startbesked och slutbesked gäller.

2. Tillbyggnad av huvudbyggnad på högst 15 kvm bruttoarea (9 kap. 4b § 1 st. 1)

(Bruttoarea är den sammanlagda arean.)

Om man vill bygga till i två plan så blir det t.ex. 7,5 kvm på bottenvåningen och 7,5 kvm på övervåningen som man får bygga.

OBS!  får bara göras 1 gång på ett och samma ställe vid ett och samma tillfälle. Det går  inte att dela upp och bygga t.ex. 5 kvm på ena delen av huset och 10 kvm på en annan del.
Det går heller inte att bygga först t.ex. 10 kvm för att vid ett senare tillfälle bygga de resterande 5 kvm vid ett annat tillfälle.

 • Får inte vara högre än bostadshusets taknockshöjd.
 • Ska anmälas till kommunen, startbesked och slutbesked gäller.

3. Tillbyggnad med högst två takkupor (9 kap. 4b § 1 st. 2)

 • gäller inte om man redan har två takkupor, har man bara en får man bygga en till
 • får omfatta högst halva takfallet
 • inget ingrepp får ske i den bärande konstruktionen. Vid ingrepp på konstruktionen krävs anmälan, startbesked och slutbesked.

4. Inredning av ytterligare en bostad (9 kap. 4c §)

 • Ska anmälas till kommunen
 • Åtgärderna ska i normalfallet kunna strida mot detaljplan.

Bygglovsbefrielsen för “friggebodar” finns kvar. Man får alltså bygga både “friggebod” på 15 kvm och en komplementbyggnad / komplement-bostadsbyggnad på 30 kvm.

Detta får du göra utan anmälan och utan bygglov

(gäller inte Trosa stadskärna eller byggnader som är särskilt värdefulla).

 • Solceller

  Från 1 augusti 2018 behövs det inte något bygglov för att montera solceller på en byggnad som följer byggnadens form.

 • Friggebod

  Friggebod får inte vara större än 15 kvm med en högsta höjd på 3 meter till taknock räknat från marken och byggs i omedelbar närheten av bostadshuset. Man får bygga fler friggebodar på sin fastighet men dessa får då tillsammans inte bli mer än 15 kvm. Byggnaden eller byggnaderna får inte placeras närmare tomtgräns än 4,5 meter utan grannes medgivande. Om byggnaden placeras inom strandskyddszonen krävs strandskyddsdispens. Se var det krävs strandskyddsdispens i Trosa kommun.Öppnas i nytt fönster

  Om du tidigare uppfört skärmtak och/eller friggebod ska de ingå i de 15 kvadratmeter man får bygga/uppföra utan bygglov. Om du t.ex. idag har en friggebod som är 10 kvadratmeter , kan den utökas till 15 kvadratmeter eller så kan du uppföra ytterligare en friggebod på 5 kvadratmeter.

  De grannar som berörs kan medge att uteplatser, murar, staket, skärmtak samt friggebodar får placeras närmare gräns än 4,5 meter. Vi rekommenderar att ett skriftligt medgivanden upprättas er emellan gärna med en karta med bodens läge inritad. Avstånd till gata och park ska alltid vara minst 4,5 meter.

 • Skärmtak

  Skärmtak över uteplatser, altaner och entréer får göras utan bygglov men tänk på att det får tillsammans inte bli mer än 15 kvm. Blir det mer än 15 kvm totalt krävs bygglov för den area som överskrids.

  Om du tidigare uppfört skärmtak och/eller friggebod ska de ingå i de 15 kvadratmeter man får bygga/uppföra utan bygglov. Om du t.ex. idag har en friggebod som är 10 kvadratmeter , kan den utökas till 15 kvadratmeter eller så kan du uppföra ytterligare en friggebod på 5 kvadratmeter.

  De grannar som berörs kan medge att uteplatser, murar, staket, skärmtak samt friggebodar får placeras närmare gräns än 4,5 meter. Vi rekommenderar att ett skriftligt medgivanden upprättas er emellan gärna med en karta med bodens läge inritad. Avstånd till gata och park ska alltid vara minst 4,5 meter.

 • Omfärgning, byta fasadbeklädnad eller byta taktäckningsmaterial

  Omfärgning, byta fasadbeklädnad eller byta taktäckningsmaterial på byggnader får göras utan bygglov om åtgärden inte väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär. Tänk på att det i detaljplanen för området kan stå vilka färger eller material som gäller och måste då följas.

 • Bygga om invändigt

  Bygga om invändigt, om inte byggnadens användning ändras eller bärande delar flyttas eller tas bort eller på annat sätt påverkas.

 • Staket

  Ett staket får inte vara högre än 1.1 meter och det ska vara genomsiktligt, ungefär en brädas mellanrum. Det får byggas närmare tomtgräns än 4,5 om grannen godkänner det.  Vi rekommenderar ett skriftligt medgivande. Tänk på att staketet ska vara genomsiktligt. Byggs det tätt räknas det som plank och då är det bygglovpliktigt.

  De grannar som berörs kan medge att uteplatser, murar, staket, skärmtak samt friggebodar får placeras närmare gräns än 4,5 meter. Vi rekommenderar att ett skriftligt medgivanden upprättas er emellan gärna med en karta med bodens läge inritad. Avstånd till gata och park ska alltid vara minst 4,5 meter.

 • Plank och mur

  Plank och mur får byggas inom 3,6 meter från bostadshuset till en högsta höjd av 1,8 meter och inte närmare tomtgräns än 4,5 meter.

  Mur på annan plats än inom 3,6 meter från bostadshuset får byggas upp till en höjd av 50 cm utan bygglov.

  De grannar som berörs kan medge att uteplatser, murar, staket, skärmtak samt friggebodar får placeras närmare gräns än 4,5 meter. Vi rekommenderar att ett skriftligt medgivanden upprättas er emellan gärna med en karta med bodens läge inritad. Avstånd till gata och park ska alltid vara minst 4,5 meter.

 • Ytterligare åtgärder som får göras utan bygglov och utan anmälan

Bygglovsenheten

Telefonnummer
0156-523 83

Öppettider

Telefontid: Mån, Tis, Tors, Fre kl 10-12. Tel: 0156-52383. Onsdagar är kundtjänsten stängd.
Besökstid: Vardagar kl 13.00–16.00. Förboka gärna ditt besök.