Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Bygglov, marklov, rivningslov och förhandsbesked

Byggandet i kommunen styrs dels av lagar som plan- och bygglagen men även av detaljplaner och översiktsplanens riktlinjer.

Behövs det bygglov? Vad är en anmälan? Vad är en detaljplan? Finns det lediga tomter till försäljning i kommunen? Vad gäller för en egen avloppsanläggning? Vad gäller för kommunalt avlopp?

Mer information

 • Gällande detaljplaner
 • Byggande inom detaljplanelagt område, utanför detaljplanelagt område och vid sammanhållen bebyggelse
 • Bygglov

  Om det har lämnats ett beslut om ja till bygglov, rivningslov och marklov ska det få genomföras tidigast fyra veckor efter att beslutet offentliggjorts i Post- och Inrikes Tidningar.

  Byggnadens utformning så som höjd, antal våningar, fasad, material, färg, placering på tomten och tomtens planering ska också stämma överens med de bestämmelser som gäller för området. I prövningen görs en avvägning mellan den enskildes, grannars och allmänna intressen.

 • Marklov och rivningslov

  Marklov krävs inom detaljplanelagt område om markens höjdläge förändras mer än 0,5 meter. Om en viss höjd finns angiven i detaljplanen krävs inte marklov för att höja eller sänka markytan till denna nivå. Inom vissa planområden krävs marklov för att ta ner träd även om trädet står på den egna tomten.

  Rivningslov krävs för att riva byggnader eller delar av byggnader inom detaljplanelagt område. Kommunen kan även besluta i områdesbestämmelser att rivningslov krävs utanför detaljplan. Rivningslov behövs normalt inte för sådant som får utföras utan bygglov t.ex. friggebod.

  Utanför detaljplanelagt område krävs oftast en anmälan för att få riva byggnader.

 • Förhandsbesked

  Beslut om förhandsbesked innebär att samhällsbyggnadsnämnden prövar om en åtgärd som kräver bygglov kan tillåtas på en avsedd plats (PBL 9 kap 17§).

  Det är en så kallad lokaliseringsprövning, nämnden gör en bedömning om det kan vara möjligt att bygga till exempel ett helt nytt hus på landsbygden utanför detaljplanelagt område. Byggande på landsbygden regleras i kommunens ÖversiktsplanÖppnas i nytt fönster.

  Beslut i dessa ärenden fattas av samhällsbyggnadsnämndens tjänstemän. Berörda grannars och övriga myndigheters yttranden ska inhämtas.

  Ett positivt förhandsbesked innebär inte att man kan börja bygga sitt hus innan man har sökt och beviljats bygglov. Till ansökan ska bifogas en situationsplan över tomten med den tilltänkta byggnaden inritad och uppgift om tomtens areal vid en eventuell avstyckning. Ett förslag på hur huset kommer att se ut på ett ungefär är en fördel. Avstyckningen i sig hanteras dock inte i förhandsbeskedet utan av lantmäteriet i ett separat ärende.

  Om du har några frågor kan du kontakta våra handläggare Peter Berggren peter.berggren@trosa.seÖppnas i nytt fönster och Pia Lindbäck pia.lindback@trosa.se

  Förhandsbesked söks i vår e-tjänst Söka bygglov och andra åtgärder.
  Via våra e-tjänster kan du också följa ditt ärende digitalt, skicka in kompletteringar och ta del av beslut.

 • Inglasning av balkong eller uteplats

  Du som bor i flerbostadshus och vill glasa in din balkong eller uteplats måste söka bygglov för åtgärden.

  Vid en inglasning måste skydd mot brand- och brandgasspridning mellan brandceller bibehållas, så att inte brand kan sprida sig till andra lägenheter i huset. Speciella brandskyddskrav ställs därför vid inglasning och en brandskyddsbeskrivning måste vanligtvis lämnas in med bygglovsansökan.

  Vilka krav som ställs på inglasningen beror på hur utformningen av byggnaden ser ut.

  Mer information finns på:

 • Ansökan

  Du ansöker via vår e-tjänst Söka bygglov och andra åtgärder. I e-tjänsten kan du bifoga de ritningar och handlingar som behövs för ditt ärende. Grannes yttrande ska också skickas med i de fall det behövs. Ritningarna ska vara skalenliga på vitt, ej rutat papper. Plan-, fasad- och sektionsritningar ska vara i skala 1:100 och situationsplan i skala 1:400. Om det behövs en nybyggnadskarta beställer du den på Sweco på telefon: 010-263 64 30 eller per e-post: sm-se-mbk-Katrineholm@sweco.se

  Vad händer när ansökan kommit till kommunen?

  När ansökan kommit till kommunen diarieförs alla handlingar. Ärendet vidarebefordras till en handläggare som går igenom handlingarna och ser om någon handling behöver kompletteras och åker därefter ut på plats. Där tittar vi på vilka byggnader som finns på tomten och att det stämmer överens med de ritningar som inlämnats. Vi kontrollerar också att den sökta åtgärden går att genomföra och att den är lämplig.

  Vad kostar ett bygglov?

  Samhällsbyggnadsnämnden har rätt att ta betalt för sin bygglovhantering. Avgift tas ut för bygglov, marklov, rivningslov, förhandsbesked och anmälan. Det är kommunfullmäktige som fastställer taxan. Avgifternas storlek beror på ärendets art och omfattning, byggnadens bruttoareal och de granskningsåtgärder som har behövts. Avgift kan även tas ut vid avslag, avskrivning eller återkallande av bygglov.

  Hur lång tid tar det att få ett bygglov?

  Det beror på många olika faktorer. Om ansökan är komplett d.v.s. alla handlingar finns med redan i från början, att ritningarna är korrekta och skalenligt urförda och att den sökta åtgärden är tillåten enligt de bestämmelser som gäller för fastigheten. Då går det fortare men det beror också på vår arbetsbelastning. Men om det är något som måste kompletteras t.ex. nya ritningar, grannes yttrande m.m. kan det ta längre tid.

  Den nya plan- och bygglagen har lagstadgat handläggningstiden till 10 veckor från det att vi fått allt som vi behöver för att kunna handlägga ärendet. Plan- och bygglagen ger även möjlighet till ytterligare 10 veckor om det skulle behövas.
  Har du frågor är du välkommen att kontakta oss.

  Inom detaljplan

  Detaljplanen visar vilken del av tomten som får bebyggas. Hur nära gräns byggnaden får placeras. Vilken yta, höjd eller antal våningar det får vara och vad de får användas till det kan även stå vilket material eller färg det får vara.

  Utanför detaljplan

  I kommunens översiktsplan finns riktlinjer för var och hur man får bygga på landsbygden utanför samlad bebyggelse.

  Utanför detaljplan men inom samlad bebyggelse

  Sammanhållen bebyggelse är ett område med 10-20 hus där bebyggda tomter gränsar till varandra eller åtskiljs med väg med ett högsta avstånd på 100-200 meter.

 • Att överklaga ett beslut

  Samhällsbyggnadsnämndens beslut kan överklagas till Länsstyrelsen inom fyra veckor från den dag då beslutet publicerats på Post och Inrikes TidningarÖppnas i nytt fönster eller om du har fått beslutet skickat till dig. Överklagandet, skrivelsen, ska skickas till Trosa kommun, 619 80 Trosa, som gör en bedömning om det inkommit i rätt tid för att skickas vidare till Länsstyrelsen. Tänk på att det tydligt ska framgå vilken fastighet det gäller och vilken åtgärd det avser.

Bygglovsenheten

Telefonnummer
0156-523 83

Öppettider

Telefontid: Mån, Tis, Tors, Fre kl 10-12. Tel: 0156-52383. Onsdagar är kundtjänsten stängd.
Besökstid: Vardagar kl 13.00–16.00. Förboka gärna ditt besök.