Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Trygghet och säkerhet

När och om en krissituation uppstår är det viktigt att vara förberedd. Genom att anmäla dig till vår sms-tjänst, ha koll på informationsplatser och uppdatera din krislåda är du mer förberedd.

Som kommun har vi ett ansvar gentemot dig som medborgare men även du som medborgare har ett eget ansvar vad gäller att vara förbered. Här får du bland annat mer information om hur du kan förbereda dig, vad du kan förvänta dig av Trosa kommun samt viktiga instanser nationellt att hålla koll på.

 • Kris = samhällsstörning

  Med kris menar vi en händelse som drabbar många människor och stora delar av vårt samhälle. En kris hotar grundläggande funktioner och värden som exempelvis elförsörjningen eller vår hälsa och frihet.

  – Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB –

 • Om krisen eller kriget kommer

  I maj 2018 delade staten för första gången sedan 1961 ut en broschyr, Om krisen eller kriget kommer, till alla svenska hushåll. Regeringen vill höja kunskapen hos befolkningen om bland annat hemberedskap. Broschyren tar upp hur du kan förbereda dig för att klara en krissituation såväl i fredstid som vid krigsfara och ytterst krig.

  Broschyren finns att ladda ner på lättläst svenska och på andra språk på www.dinsäkerhet.se.

  Individens ansvar

  Alla medborgare har ett personligt ansvar för sin egen och sina näras säkerhet. Är du stark och frisk bör du räkna med att samhällets resurser till en början framför allt kommer att användas för att hjälpa svaga och utsatta människor, till exempel äldre, sjuka och barn.

  Läs mer om hur du kan förbereda dig här.

 • Handlingsprogram för en säkrare och tryggare kommun 2016-2020

  Handlingsprogrammet för en säkrare och tryggare kommun är beslutat av kommunfullmäktige och styr vårt arbete med säkerhets- och trygghetsfrågor. Varje kommun i Sverige ska enligt lag ha ett handlingsprogram för räddningstjänst och förebyggande verksamhet samt krishantering. Det är kommunstyrelsen som beslutar om handlingsprogrammet under varje mandatperiod. Ta del av handlingsprogammet här.

 • Krisinformation
 • Krisberedskap i Sverige

  Vårt samhälle måste fungera även vid störningar, kriser och krig. Det moderna samhället skapar nya utmaningar och präglas bland annat av privatisering, teknikutveckling och ökad internationalisering. Skydd av samhällsviktig verksamhet handlar om att säkerställa en förmåga att förebygga, hantera och återhämta sig från allvarliga störningar hos de verksamheter och funktioner som är av betydelse för befolkningens liv och hälsa, samhällets funktionalitet samt våra grundläggande värden.

  Krishanteringssystemets principer

  Det svenska krishanteringssystemet bygger på ett antal principer som kort beskrivs nedan.

  Ansvarsprincipen

  Den som ansvarar för en verksamhet under normala förhållanden ska också ansvara för den i krissituationer.

  Likhetsprincipen

  Verksamheten ska så långt som möjligt vara organiserad på samma sätt under krissituationer som under normala förhållanden.

  Närhetsprincipen

  Kriser ska hanteras på lägsta möjliga nivå i samhället. Regeringen har områdesansvaret på central nivå, Länsstyrelsen på regional nivå och kommunerna har det lokala ansvaret.

Brådskande? Ring 112

Nödnummer 112
Informationsnummer
113 13
Polisen
114 14
Sjukvårdsrådgivning 1177

Sörmlandskustens räddningstjänst