Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Cisterner

Miljökrav vid lagring av spillolja och brandfarliga vätskor finns i Naturvårdsverkets föreskrifter (2021:10) om skydd mot mark- och vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor.

Med brandfarlig vätska menas vätskor med en flampunkt upp till och med 100° Celsius, till exempel bensin, eldningsolja, dieselolja, lacknafta, fotogen, etc.

Föreskriften gäller vid förvaring av mer än en kubikmeter spillolja eller brandfarlig vätska i cistern och vid förvaring av mer än 250 liter spillolja eller brandfarlig vätska inom ett vattenskyddsområde. Parallellt med föreskriften gäller även miljöbalkens allmänna hänsynsregler.

Miljökraven ställs för skydda mark och vatten från att bli förorenade. Kraven gäller både för privatpersoner och för företag.

Cisterner för spillolja eller brandfarlig vätska

Cisterner kan finnas ovan mark (utomhus eller inomhus) eller under mark. De kan vara fast installerade eller mobila och de kan förvaras inom eller utanför ett vattenskyddsområde. Kraven på cisternerna ser därför lite olika ut, men det gemensamma är att du som äger en cistern har ansvar för att se till att spill och läckage inte skadar miljön.

Lagring av mer än 250 liter spillolja eller brandfarlig vätska inom vattenskyddsområde

Dina kärl ska vara försedda med sekundärt skydd (invallning) som inrymmer hela förvaringskärlets volym. Om flera kärl ska förvaras i invallningen ska invallningen minst rymma det största kärlets volym plus 10 % av övriga kärls volym.

Tänk på att även annan lagstiftning kan ställa krav på din hantering

  • Krav på cisterner finns även i en föreskrift från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSBFS 2018:3. Föreskriften innehåller krav på konstruktion, tillverkning, installation och kontroll av cisterner. Ta kontakt med Räddningstjänsten om du vill veta mer.
  • Tillstånd för brandfarlig vara kan ibland krävas vid lagring av brandfarlig vätska. Om tillstånd krävs eller inte framgår av föreskriften MSBFS 2018:3. Ta kontakt med Räddningstjänsten om du vill veta mer.
  • Det kan krävas bygglov för fasta cisterner för kemiska produkter och för varor som kan medföra brand eller andra olyckshändelser. Även skärmtak över cisterner kan vara en bygglovpliktig åtgärd. Ta kontakt med Byggenheten om du vill veta mer.

Amanda Lindahl

Miljöinspektör

Telefonnummer
0156-523 05