Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Värmepump

En värmepump utnyttjar värme i berggrund, jord, vatten eller luft för uppvärmning av bostäder.

Anmälan

För värmepumpar som tar värme ur mark, jord eller vatten krävs en anmälan till miljökontoret. Anmälan ska göras på särskild blankett och i god tid innan installationen avses att utföras.

Ta del av anmälan om värmepump som e-tjänst.Öppnas i nytt fönster

Om anläggningens effekt överstiger 100 kW klassas anläggningen som en C-verksamhet vilket medför en mer omfattande handläggning.

 • Vem får borra?

  Brunnsborrningen ska utföras fackmannamässigt och en borrad brunn ska vara utförd i enlighet med Normbrunn -16Öppnas i nytt fönster. När du anlitar en brunnsborrare för energibrunn bör du kontrollera att denne är ansluten till någon branschorganisation för brunnsborrare, Avanti eller Geotec. Ansvarig brunnsborrare bör vara certifierad. Information om utfärdade certifikat finns bland annat på Infocert onlines hemsida.Öppnas i nytt fönster

 • Hur bedöms anmälan?

  I vår bedömning av en anmälan tar vi bland annat hänsyn till skydd av dricksvattentäkter och risken för inträngning av saltvatten. Ifall köldmediet skulle läcka ut ur värmepumpen är det viktigt att föroreningarnas spridning begränsas. Det krävs sanering av köldmedia om det läcker ut. Detta måste omgående anmälas till miljökontoret. Inom skyddsområde för vattentäkt beviljas i regel inte tillstånd för borrning av bergvärme.

 • Att tänka på

  Energibrunnar bör inte placeras för nära varandra eftersom de då “stjäl” energi från varandras värmeupptagningsområden. För att få full effekt ska det vara minst 20 meter mellan borrhålen. Man bör inte borra närmare än 4 meter till en byggnad då det finns en risk för att skador kan uppstå. Borrhålet ska placeras minst 30 meter från den enskilda avloppsanläggningen och egen brunn.

  Energiborrhål som placeras 10 meter eller närmare från tomtgräns kräver ett skriftligt yttrande från berörd granne. Kontaktuppgifter till berörd granne ska bifogas med anmälan.

  Blanketter för anmälan om värmeuttag ur mark och grannyttrande finns som e-tjänster.Öppnas i nytt fönster

 • Avgift

  Vid anmälan och ansökan om att installera värmepump tas en avgift ut, i enlighet med den taxa som fastställts av kommunfullmäktige.  För en anmälan av bergvärme (1-2 borrhål) eller ytjordvärme debiteras 2 timavgifter, motsvarande 2100 kr. För tillståndsprövning, fler än 2 bergvärmehål och för anmälan om andra typer av anläggningar tas avgift ut för nedlagd handläggningstid, så kallad timdebitering. Om du har frågor om avgifter för handläggning av anmälan, prövning av ansökan och övrig tillsyn är du välkommen att kontakta en handläggare på miljökontoret.

 • Fornlämningsområden

  Inom Trosa kommun och framför allt inom Vagnhärads tätort finns många registrerade fornfynd. Om din fastighet eller det planerade borrhålet är lokaliserat inom 50 meter från en registrerad fornlämning behöver vi skicka en remiss till Länsstyrelsen för deras möjlighet att kräva en tillståndsprövning för markingrepp. Om Länsstyrelsens bedömning är att en tillståndsprövning krävs görs detta av sökanden genom Länsstyrelsens ansökningsblankett. Du är välkommen att höra av dig till miljökontoret om du redan på förhand vet att en sådan prövning kommer att behöva göras.

 • Vattenskyddsområden

  Inom Trosa kommun har vi tre vattenskyddsområden: Källvreten, Sörtuna och Tofsö vattenskyddsområden. I Trosa kommuns lokala hälsoskyddsföreskrifter finns särskilda bestämmelser om vilka åtgärder och miljöfarliga verksamheter som får inrättas inom våra vattenskyddsområden. Om du är osäker på om din fastighet ligger inom ett vattenskyddsområde eller om du vet att den gör det och vill veta vad som gäller kan du läsa hälsoskyddsföreskrifterna i sin helhet tillsammans med kartbilagor över skyddsområdenÖppnas i nytt fönster.

 • Tillståndsplikt på öar och nära Östersjön

  Om du ansöker om bergvärme och din fastighet är belägen på en av öarna i Trosa kommun, eller inom 500 meter från Östersjökusten, omfattas åtgärden av tillståndsplikt. Det betyder att miljökontoret handlägger ansökan på ett lite annat sätt samt att handläggningstiden kan vara lite förlängd, men uppgifterna som du skickar in är vanligtvis desamma som vid en vanlig anmälan. Tillståndsplikt råder med anledning av att det är en förhöjd risk för  saltvatteninträngning i dricksvattenbrunnar. Om du skickar med en plan för skyddsåtgärder för att förhindra saltvatteninträngning, samt om du med ansökan inkommer med en tydlig karta över närliggande vattenbrunnar, kan du förkorta handläggningstiden.

Amanda Lindahl

Miljöinspektör

Telefonnummer
0156-523 05