Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Miljöfarliga verksamheter

Med miljöfarlig verksamhet avses all användning av mark, byggnader eller anläggningar som på ett eller annat sätt innebär utsläpp till mark, vatten eller luft eller utgör annan risk för olägenhet för människors hälsa eller miljö.

De miljöfarliga verksamheterna regleras enligt miljölagstiftningen det vill säga miljöbalken och dess följdlagstiftning. Enligt miljöbalken är företag eller verksamhetsutövare skyldiga att söka tillstånd eller anmäla sin verksamhet ifall den är klassad som miljöfarlig. Klassningen baseras på vilken slags verksamhet som ska bedrivas och i vilken omfattning. Vilken kategori en viss verksamhet befinner sig i kan utläsas av Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Beroende på om det är en A, B, C eller U-verksamhet varierar handläggningsrutiner och det är olika myndigheter som handhar ärendena. För A-verksamheter t.ex. kärnkraftverk eller stålverk som tillhör den mest miljöfarliga kategorin måste tillstånd sökas hos miljödomstolen. B-verksamheter t.ex. större avloppsreningsverk eller krematorium, söker tillstånd hos länsstyrelsen.

C-verksamheter skall anmäla sin verksamhet till kommunens miljökontor. Exempel på C-verksamheter är bensinstationer och kemtvättar. En anmälan om C-verksamhet skall komma in i god tid före den tidpunkt då verksamhetsutövaren planerar att starta sin verksamhet. Miljönämnden skall godkänna verksamheten innan den anläggs eller tas i drift. Som tillsynsmyndighet har kommunen rätt att förbjuda eller förelägga om försiktighetsåtgärder för att en verksamhet ska nå upp till miljöbalkens och följdlagstiftningens krav. Miljökontoret bedriver sedan tillsyn med återkommande kontroller på C-verksamheterna för att se till att verksamhetsutövaren fortsätter följa lagstiftningen. Om en verksamhet påbörjas utan att anmälan är inlämnad och i sin tur godkänd av miljönämnden utdöms en miljösanktionsavgift.

U-verksamhet, tex små bilverkstäder eller en liten skjutbana räknas den miljöfarliga verksamheten som ringa att det inte behövs något tillstånd. Miljökontoret utövar dock tillsyn även på dessa verksamheter och ser till att de inte är miljöstörande samt att de vidtar nödvändiga försiktighetsåtgärder.

Amanda Lindahl

Miljöinspektör

Telefonnummer
0156-523 05