Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Fylla och tömma poolen

Att ha en egen pool är en härlig guldkant som också innebär stort ansvar vid fyllning och tömning. När många gör större uttag av dricksvatten har det påverkan på det kommunala nätet och kan leda till konsekvenser som missfärgat vatten, tryckförändringar och hastigt sjunkande vattennivåer i våra vattentäkter. Även vid tömning är det viktigt att man vet hur man ska gå tillväga för att inte belasta reningsverket eller riskera att skada växt- och djurlivet. Genom att tillsammans ta ansvar kring hur vi använder och behandlar vårt dricksvatten kan vi njuta av vattnet året om.

 • Fylla poolen

  Fyll poolen med hjälp av spol- eller tankbil

  Då vattnet i poolen inte behöver hålla dricksvattenkvalitet är en rekommendation att använda sig av så kallat tekniskt vatten för poolfyllning. Kontakta ett företag med spolbilar eller tankbilar och köp vatten av dem. Man köper då ett rent vatten som inte belastar den kommunala dricksvattenförsörjningen – som ju främst ska vara till mat, dryck och hygien. Observera – är det bevattningsförbud är det endast detta alternativ som är lagligt om du vill fylla din pool.

  Att fylla poolen med dricksvatten

  Får endast göras under perioder när inget bevattningsförbud råder.

  • Prata ihop dig med dina grannar. Ska de också fylla sina pooler i närtid? Försök att sprida ut er så att alla inte fyller poolen samtidigt.
  • Planera för att din fyllning kan ta tid.
  • Använd en klen trädgårdsslang och fyll på vatten i lugn takt.
  • Fyll poolen mellan kl. 21.00–06.00, då är övrig förbrukning som lägst.
  • Se till att slangen hela tiden är ovanför vattenytan när du fyller poolen (brutet vatten). De kommunala dricksvattenledningarna är trycksatta och när detta tryck försvinner vid exempelvis en vattenläcka eller ett större vattenuttag i närheten samtidigt som slangen är under vattenytan finns en risk att vattnet i din pool kan sugas tillbaka in i ledningen och förorena dricksvattnet.
  • Gör gärna en vattenmätaravläsning när du är klar med vattenuttaget. Det gör att din vattenförbrukning debiteras korrekt. Kontakta Teknisk kundtjänst för registrering, se uppgifter nedan.
  • Är din pool tät och reningen fungerar så ska du inte behöva fylla den mer än en gång per säsong. Genom att täcka över poolen minskar du dessutom avdunstningen av vatten.
 • Tömma poolen

  Dessa anvisningar gäller för både rengörings- och badvatten.

  Pooler innehåller i de flesta fall klorhaltigt vatten som vid utsläpp kan förorena miljön, enskilda dricksvattenbrunnar och innebära olägenheter för grannar. Gör därför smarta miljöval när du väljer desinfektionsmedel, överdosera inte poolkemikalierna och läs alltid användarinstruktionerna för produkterna.

  Viktigt att tänka på när det är dags att tömma poolen

  Avklorering

  Alla kemikalier och desinfektionsmedel som används i vattnet måste neutraliseras eller vara förbrukade innan du påbörjar tömningen. Vanligtvis används klor som desinfektionsmedel och därför måste vattnet avkloreras. Detta gör du genom att tillsätta kemikalier för avklorering och sedan låta vattnet stå i några timmar innan processen är färdig. I små pooler som står soligt kan kloret förbrukas genom att vattnet får stå några dagar utan ytterligare klorering. Om du har använt algbekämpningsmedel är det viktigt att även det har förbrukats innan du påbörjar tömningen.

  Tömning

  Tömning sker i första hand på den egna gräsmattan eller annan genomsläpplig yta på din fastighet. Tänk på att inte tömma ut vattnet för snabbt eftersom marken måste hinna med att infiltrera det. Det är ditt ansvar att se till att vattnet inte rinner in till grannar eller ut på gator och cykelvägar. Du behöver också kontrollera om din granne har en enskild vattentäkt som kan skadas av tömningsvattnet.

  Om det inte finns någon lämplig yta inom tomten att släppa tömningsvattnet kan du leda det till det kommunala dagvattennätet t.ex. via en gatubrunn. Tänk på att det är extra viktigt att vattnet inte innehåller några skadliga kemikalier eftersom dagvattenledningarna oftast leds ut i närmaste vattendrag. Om ditt vatten är smutsigt eller klorerat kommer det att skada växt- och djurlivet. Kontakta miljöenheten om du är osäker.

  Observera att det inte är ett alternativ att leda vattnet till avloppsnätet via exempelvis brunnar i eller utanför bostaden. Detta vatten ska inte belasta de kommunala reningsverken.

 • Regelverk och riktlinjer

  Det som styr vattenanvändandet i Trosa kommun är bland annat vår egen  ABVA (Allmänna bestämmelser för brukande av Trosa kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Som kommun ska vi leverera vatten till fastigheter vars ägare har rätt att använda den allmänna dricksvattenanläggningen. Samtidigt ska fastighetsägaren hålla sig uppdaterad gällande bestämmelser för användandet av vatten.

  Trosa kommuns leveransskyldighet avser endast vatten av dricksvattenkvalitet för normal hushållsanvändning. Att leverera vatten av visst vattentryck eller viss vattenmängd per tidsenhet kan inte alltid garanteras.

  ABVA bygger på att på Lagen om allmänna vattentjänster, LAVÖppnas i nytt fönster. LAV som syftar till att säkerställa att vattenförsörjning och avlopp ordnas i ett större sammanhang, om det behövs med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön.