Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Överföringsledning till Himmerfjärdsverket

Trosa kommun har i många år sett över olika alternativ för en framtida avloppslösning. Teknik- och servicenämnden fick 2020 i uppdrag att till 2021 utreda de två huvudalternativen ett eget avloppsreningsverk vid Trosa våtmark samt en överföringsledning till SYVAB och Himmerfjärdsverket. En bred politisk överenskommelse kom till stånd utifrån utredningsunderlaget och kommunfullmäktige fattade beslut 9/6 2021 om att Trosa kommun ska som huvudalternativ arbeta för att en överföringsledning till Himmerfjärdsverket ersätter de två lokala reningsverk Trosa kommun i dag driver.

Den utredning som låg till grund för beslutet ger tre huvudsakliga argument för det förordade alternativet:

  • Bättre för miljön
    Miljömässigt finns många stordriftsfördelar såsom hårdare reningskrav vilket ger minskad påverkan på människor, natur och hav. Bland annat arbetar SYVAB med en biogasanläggning.
  • Lägre kostnad
    Bedömningen är att det beräknade investeringsbeloppet för överföringsledning till SYVAB motsvarar en lägre kostnad än för ett eget reningsverk. Den totala årliga driftskostnaden inklusive kapitalkostnader är lägre för en överföringsledning jämfört ett eget reningsverk. Därtill ger en överföringsledning längre avskrivningstid och längre hållbarhet samt en flexibilitet att skala upp och ner kapacitet beroende på framtida tillväxt.
  • Säkrad kompetensförsörjning
    En liten kommun har svårt att upprätthålla den kvalificerade kompetens som krävs inom ett nischat område över tid. Det gäller även säkerhetsaspekten då ett reningsverk inte får ha driftsstopp. Stordriftsfördelen med Himmerfjärdsverket är här påtaglig.

Överföringsledningen samförläggs i delar med Södertälje kommun. Projektet är omfattande och för Trosa kommuns del sträcker det sig över två län med många markägare och skyddsvärden. Något som underlättar är att ledningen ska dras med styrd borrning vilket är skonsammare mot mark och det blir en lägre grad av påverkan.

Tillstånd från berörda myndigheter är på plats och projekteringsarbeten samt arkeologiska undersökningar pågår längs sträckningen i Trosa kommun. Södertälje kommun inledde under hösten sin del av sträckningen som Trosa kommun ska ansluta till.

Ulf Hagstedt

Teknisk chef

Tekniska enheten

Telefonnummer
0156-523 31