Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Tofsö

Länsstyrelsen har enligt lagen om allmänna vattentjänster förelagt Trosa kommun att se till att en allmän avloppsanläggning anordnas för Tofsö fritidshusområde med kommunen som huvudman. Samtliga fastigheter inom Tofsö samfällighet omfattas av beslutet. I verksamhetsområdet ingår inte dricksvattenförsörjning. Den ingår i samfällighetens ansvar.

Kommunalt avloppssystem inom Tofsö fritidshusområde

 • Anslut till kommunalt avlopp

  När du ska ansluta till det kommunala avloppsnätet behöver du göra en servisanmälan till Trosa kommun. Information om hur du gör en servisanmälan finns på sidan Anslut till kommunalt vatten och avlopp.

 • Toalettsystem från FANN VA-Teknik AB

  När du behöver ett nytt toalettsystem hör du av dig till Trosa kommun och gör en beställning. Vi köper sedan in det system du har valt via vår inköpscentral.

  Det som finns att välja på från vårt upphandlade avtal är:

  Standardutbud:
  Fann SA + biobädd 5
  Sluten tank 6 m3
  Snålspolande vattentoalett, Ifö spira rimfree 6260, med sits 4/2l

  Alternativa produkter:
  Sluten tank 3 m3
  Snålspolande vattentoalett, Ifö spira Vägghängd med sits 4/2l
  Snålspolande vattentoalett, Gustavsberg nautic 1500, med sits 4/2l

 • Slamtömningsschema

  Den generella slamtömning av BDT och KL tank av de kommunalt anslutna anläggningarna sker årligen under v. 39-40, hämtningarna aviseras cirka 2 veckor innan, liksom tidigare när fastigheten hade enskilt avlopp.

  Hushåll med ett konstaterat utökat behov av tömningsintervall, exempelvis permanentboende, kan även schemaläggas på våren. Extra tömning för hushåll med ett registrerat utökat behov sker under v. 18 och aviseras som ovan.

  Om er fastighets anläggning riskerar att fyllas och/eller ett behov uppstår att tömma utöver förbokade perioder, genomförs extra tömningar i överenskommelse med kommunens VA-ingenjör, det innebär att man som fastighetsägare behöver ha uppsikt och meddela om ett extra behov uppstår, för att undvika en akutsituation.

  Vid frågor angående din fastighets schemalagda slamtömning

  Kontakta kommunens entreprenör för slamtömning.

Ansvarsfördelning

 • Trosa kommuns ansvar
  • Komplett tank med vakuumenhet
  • Elektronikbox
  • Tömning av tank

  BDT anläggning

  • Komplett slamavskiljare SA900
  • Komplett biobädd Indrän 5CE
  • Tömning av slamavskiljare
  • Provtagning
 • Fastighetsägarens ansvar
  • Nedgrävning, förankring och eventuell dränering av tank
  • Röranslutning från byggnad till tank, eventuell tömningsledning
  • Elanslutning av vakuumenhet, inst av elektronikbox
  • Vattenanslutning av toastol inklusive armatur
  • Toastol
  • Kopplingsbrunn med slangventiler vid 2-toasystem

  BDT anläggning

  • Nedgrävning, förankring och eventuell dränering
  • Röranslutning från byggnad, eventuell slemtömningsledning
  • Elanslutning av fläkt till biobädd
  • Eventuell pumpbrunn till slamavskiljare från biobädd till utloppsdike

Tofsöprojektets tidslinje

 • 2024

  Under 2024 gör Trosa kommun en översyn av VA-taxan. Översynen beräknas vara klar i slutet av året. I översynen utreds om Trosa kommun framöver kommer att ta ut en avgift för slamtömning.

  Trosa kommun befinner sig i en juridisk process där Tekniska enheten har överklagat ett beslut från Miljökontoret. Miljökontoret är tillsynsmyndighet för att avloppsanläggningar uppfyller gällande lagkrav. Överklagan gäller för de fall där Miljökontoret har godkänt fastighetsägarens egna avloppslösning då den visat sig likvärdig i miljöpåverkan med det kommunala alternativet. Tekniska enheten anser att det behöver fastslås i högre instans hur tungt delaktigheten i det kommunala VA-kollektivet ska väga.

 • 2023

  Mark- och miljödomstolens dom angående enskild avloppslösning.

  Mark- och miljööverdomstolen tar inte upp ärendet som överklagats till Mark- och miljööverdomstolen.

  Det som nu står fast är att Mark- och miljödomstolens beslut som sammanfattningsvis finner att nämnden har haft fog för sitt beslut att avslå ansökan om tillstånd till enskild avloppsanläggning.

  Överklagandet bifalles därför och Länsstyrelsens beslut upphävs.

 • 2022

  Proposition 2021/22:208 Vägar till hållbara vattentjänster

  Den 22 juni 2022 tog Riksdagen beslut avseende propositionen Vägar till hållbara vattentjänster.

  Beslut

  Riksdagen sa ja till regeringens förslag till förändringarna i 6 § lagen om allmänna vattentjänster, om att kommunernas bedömning av behovet av en allmän vattentjänst ska bli mer flexibel och att varje kommun ska ha en aktuell vattentjänstplan.

  Riksdagen sa nej till en lagändring om små enskilda avloppsanläggningar (angående förslaget i propositionen om tillåtelse om att få meddela föreskrifter om kontroll av dessa), eftersom man ansåg att det finns en risk för att nya föreskrifterna skulle kunna medföra omotiverade kostnader för fastighetsägare som inte vägs upp av en motsvarande positiv nytta för miljön.

  Lagändringarna börjar gälla den 1 januari 2023.

  Ta del av riksdagens betänkandeÖppnas i nytt fönster

  Fråga: Påverkar den beslutade lagändringen utbygganden på Tofsö fritidshusområde, dvs Trosa kommuns skyldighet att tillgodose Tofsö med allmänna vattentjänster?

  Svar: Den bedömningen har redan avgjorts genom en domstolsprövning. I sitt överklagande av länsstyrelsens föreläggande om anordnande av en allmän va-anläggning så framförde Trosa kommun sin bedömning att frågan om avlopp kan lösas genom fastighetsägarnas enskilda försorg. VA-nämnden och Miljööverdomstolen delade inte kommunens bedömning utan ansåg att en allmän va-anläggning måste anordnas.

  Ändringen i 6 § lagen om allmänna vattentjänster bedöms därför inte påverka den bedömning av behovet av allmänna vattentjänster som redan gjorts.

  Den föreslagna lagändringen är endast ett förtydligande av de förhållanden som redan förelåg vid den tidigare bedömningen.

  Den utformning som valts med fastighetsspecifika lösningar utifrån de lokala förhållandena bör vara i linje med propositionens förslag om en mer flexibel bedömning även om det i det aktuella fallet sker genom en allmän va-anläggning.

  Trosa kommun följer det fortsatta arbetet och betänkanden runt propositionen Vägar till hållbara vattentjänster.

  Förtydligande från Svenskt vatten

  Det är viktigt att påpeka att dessa lägre krav endast gäller i bedömningen av huruvida ett kommunalt verksamhetsområde behövs eller inte. När ett beslut om ett nytt verksamhetsområde är beslutat är huvudregeln fortfarande att alla fastigheter inom detta område ska anslutas till den allmänna anläggningen. Här har ingen ändring skett.

  Ta del av Svenskt vattens förtydligandeÖppnas i nytt fönster

  Tillägg till riksdagens tillkännagivande

  I ett betänkande riktade riksdagen även ett tillkännagivande till regeringen: ”Regeringen bör ta de fortsatta initiativ som krävs för att få till stånd en ordning som innebär att en fastighetsägare som har ett enskilt avlopp som uppfyller gällande miljö- och hälsokrav som utgångspunkt inte ska kunna påtvingas ett kommunalt avlopp.”

  Ta del av riksdagens tillägg i sin helhetÖppnas i nytt fönster

 • 2021

  Lämpliga förbättringsåtgärder togs fram för att lösa lukt- och ljudproblematik. Inför utrullning av dessa åtgärderna för de kommunala anläggningarna, genomfördes en inventering under första kvartalet 2021. Detta för att få en god insikt i deras status samt underlätta planeringen av förbättringsåtgärderna. Utförandet startade i april, för att få de bästa förutsättningarna vid arbete och återställning för området, och projektet med ljud- och luktåtgärdspaketet var i stort sett klart i mitten av juli enligt den satta tidsplanen. Inventering och arbete utfördes under ledning av kommunens projektledare.

  Den 15 juni kom beskedet om att Mark- och miljööverdomstolen inte tar upp ärendet Mål nr M 1918-21, därmed fastslås Mark- och miljödomstolens beslut (dnr 505-4097-2020) om att avslå ansökan om tillstånd till enskild avloppsanläggning. I och med detta upphävdes Länsstyrelsens beslut som miljönämnden överklagat (daterat 2020-09-29). Ta del av Mark- och miljööverdomstolens beslut.

  Den 28 juni mottog Trosa kommun beslut om föreläggande om att besluta om verksamhetsområde och anvisa förbindelsepunkt med dnr 567-3586-2021 från Länsstyrelsen i Södermanlands läns avseende Tofsö. Beslutet överklagades under sommaren till Mark- och miljödomstolen Nacka Tingsrätt. Ta del av Länsstyrelsens beslut om föreläggande.

  Information från FANN angående att FANN Green ersätter FANN Roslagen, ett system med Jets toalett.

  Den 11 oktober meddelandes dom i ärendet från 23 juni 2021 om Länsstyrelsen föreläggande (dnr 567-3586-2021), där Mark- och miljödomstolen upphäver Länsstyrelsen i Södermanlands läns beslut från juni 2021. Ta del av domen.

  Begäran från Länsstyrelsen i Södermanlands län om uppgifter angående vilka åtgärder som vidtagits angående avloppshantering vid Tofsö bebyggelse. Ta del av Länsstyrelsens begäran.

  Bakgrund

  Länsstyrelsen i Södermanlands län beslutade den 23 juni 2021 att med stöd av 6 och 51 §§ lagen om allmänna vattentjänster, att förelägga Trosa kommun att snarast besluta om verksamhetsområde för tätbebyggelsen i Tofsö och att senast den 31 december 2021 anvisa anslutningspunkter i fastighetsgräns för de fastigheter som ingick i ett tidigare föreläggande 2011-12-09 Dnr 563-647-2011, 500-4541-2011. Beslutet förenades med vite.

  Trosa kommun överklagade beslutet till mark- och miljödomstolen, och yrkade på att beslutet skulle upphävas.

  Länsstyrelsen tillstyrkte kommunens talan gällande sitt föreläggande, men förklarade samtidigt att de hade för avsikt att återkomma med ett nytt tydligare föreläggande.

  Trosa kommun såg positivt på länsstyrelsens tillstyrkande och utvecklade sin syn på va-lösning för det aktuella området för att förtydliga ställningstaganden och beslut runt vald lösning och hur kommunen valt att sköta anslutningsprocessen.

  Parterna är överens om att det överklagade beslutet ska upphävas. Mark- och miljödomstolen finner inga hinder mot att så sker. Beslutet ska således upphävas.

 • 2020

  Sista dagen för den av Länsstyrelsen förlängda dispensen då avloppsanläggningen ska vara installerad och överlämnad till kommunen är 3 oktober 2020.

 • 2019

  Upphävning av dispenser.

  Utbildning av nya entreprenörer sker under april månad.

  1 juli 2019 ska alla hushåll ha bokat en entreprenör, utförandetiden är senast den 31 juli 2020.

  Under hösten 2019 tog Trosa kommun vattenprover i Tofsö på fastigheter med kranvatten. Provtagningen utfördes av Trotab och är referensprover inför eventuella framtida provtagningar.

 • 2018

  Kommunfullmäktige fattar beslut om nytt verksamhetsområde för spillvatten Tofsö och godkänner revideringen av allmänna bestämmelser för kommunens allmänna vatten- och avloppsanläggning (ABVA). Ta del av protokollet.

 • 2017

  Teknik- och servicenämnden beslutar om avloppslösning. Ta del av sammanträdesprotokollet.

  Teknik- och servicenämnden beslutar om nytt verksamhetsområde för spillvatten i Tofsö, skäl för tillfällig dispens inom Tofsö fritidsområde, ersättning för inlösen inom Tofsö samt förslag till revidering av allmänna bestämmelser för kommunens allmänna vatten- och avloppsanläggning (ABVA). Ta del av sammanträdesprotokollet.

  Upphandling av avloppslösning genomförs. Totalt fick Trosa kommun in fem anbud där FANN VA-teknik AB var vinnande.

  Trosa kommun gör tillsammans med respektive fastighetsägare en inventering av befintliga avloppsanläggningar och gör en bedömning av lämplig placering av ledningar och anläggningar.

  Granskning av servisanmälan påbörjas.

 • 2016

  Teknik- och servicenämnden beslutar i maj 2016 om fortsatt utredning om lokalt reningsverk Tofsö och lokal lösning med kretslopp i fokus. Ta del av sammanträdesprotokollet.

  Miljönämnden lägger ett yttrande i november 2016 där de ställer sig positiva till en kretsloppsanpassad lösning. Ta del av Miljökontorets yttrande.

 • 2015

  Ledningsnät Tofsö utreds.

  Ledningssträckan Tofsö-Studsvik utreds.

  Lokalt reningsverk utreds.

 • 2014

  Småskaliga avloppslösningar utreds.

  Överföringsledning Tofsö-Trosa utreds.

 • 2013

  Statens VA-nämnd fastställer Länsstyrelsens beslut. Ta del av beslutet. Beslutet överklagas i sin tur av Trosa kommun till Svea Hovrätt.

  Svea Hovrätt fastställer Statens VA-nämnds beslut. Ta del av beslutet. Beslutet överklagas i sin tur av Trosa kommun till Högsta domstolen.

  Högsta domstolen meddelar inte prövningstillstånd, Hovrättens avgörande står därmed fast. Ta del av beslutet.

 • 2011

  Fastighetsägare i Tofsö kontaktar Länsstyrelsen med frågor om kommunalt VA.

  Länsstyrelsen förelägger Trosa kommun att se till att allmän VA-anläggning för avlopp anordnas för Tofsö. Ta del av beslutet. Beslutet överklagas av Trosa kommun till Statens VA-nämnd.

Jimmy Hammar

Kontaktperson Tofsö-projektet

Mobilnummer
073 055 89 76

Öppettider

Telefontid vardagar kl. 8.00-16.00